Guru Parampara

Guru-Shisya Paramparā of Brahma Vidyā Siddhānta

 Paramātman Nārāyana

Brahmā Deva

Maharshi Vashistha

Maharshi Shakti

Maharshi Parāshara

Krishna Dvaipāyana Vyāsa

Shukadeva Muni

Gaudapāda Ācārya

Sacchidanandaprem Acharya Swamin